Małżonkowie przed sądem biskupiego oficjała poznańskiego w pierwszej ćwierci XV wieku

14 Cze
14 czerwca 2019

Małżonkowie przed sądem biskupiego oficjała poznańskiego w pierwszej ćwierci XV wieku, to tytuł najnowszej książki autorstwa dr Magdaleny Biniaś-Szkopek. Praca ta powstała na podstawie ksiąg konsystorza poznańskiego przechowywanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. W słowie wprowadzającym czytamy: Urząd (officium), a przede wszystkim sąd (iudkium) konsystorski w średnio­wiecznej i nowożytnej Polsce skupiony był wokół oficjała, który w imieniu biskupa sprawował sądownictwo kościelne na terenie diecezji. Księgi konsystorskie prowadzo­ne przez oficjałów są niewyczerpanym wprost źródłem pełnym informacji dotyczą­cych różnych dziedzin życia wszystkich warstw społecznych. Noty zawierają dane o działaniach i konfliktach zarówno poszczególnych osób, jak i całych grup. Sądy kon­systorskie działające w stolicach diecezji to miejsca, gdzie urzędnicy przyjmowali pe­tycje, przesłuchiwali świadków, spotykając twarzą w twarz przybywające tu osoby, re­prezentujące różne grupy społeczne, spisywali sprawy niesporne i ostatecznie ferowali wyroki. Choć geneza oficjalatu sięga XIII wieku, w Polsce możliwości analizowania jego działalności otwierają się dopiero w wieku XV, gdyż z tego okresu pochodzi duża liczba źródeł wytwarzanych przez konsystorz. Urzędnicy biskupa w grupie różnora­kich procesów rozpatrywali również sprawy małżeńskie i to na wszystkich etapach przewodu sądowego.

W słowie wstępnym czytamy m.in.:

Ogromne podziękowania kieruję również w stronę grupy pracowników Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu…

Dziękujemy za miłe słowa!

Archiwalia z poznańskiej fary w AAPoz

12 Cze
12 czerwca 2019

W nawiązaniu do Statutów Synodu Archidiecezji Poznańskiej i przepisów dotyczących prowadzenia w Archidiecezji Poznańskiej ksiąg,  parafia rzymsko-katolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Poznaniu, przekazała do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ponad 300 jednostek archiwalnych, które po opracowaniu zostaną włączone do zespołu PA – Parafie Archidiecezji Poznańskiej.

Z kart historii parafii farnej w Poznaniu: dokładna data erekcji parafii św. Marii Magda­leny nie jest znana. Pa­rafia powstała niewątpli­wie krótko po wydaniu w r. 1253 przywileju loka­cyjnego miasta na lewym brzegu Warty. Patronat sprawowali kolejno: Ka­pituła katedralna (XIII w.), król Przemysław II (do r. 1296), Siostry Do­minikanki (do r. 1447), królowie polscy (do r. 1555), magistrat m. Po­znania (do r. 1939). Obecny kościół parafialny należy do najokazalszych pomników architektury barokowej w Polsce. Budowany był w lalach 1651-1701 przez Ojców Jezuitów według planów o. Bartłomieja Wąsowskiego. W 1939 r. Niemcy zamknęli kościół, zamieniając go na magazyn. W czasie walk o Po­znań w 1945 r. uległ on poważnemu zniszczeniu. W latach 1945-1949 trwały prace przy odbudowie świątyni. W latach 1945-1956 kościół farny spełniał funkcję prokatedry. W 1961 r. abp Antoni Baraniak dokonał, na mocy przy­wileju udzielonego przez Jana XXIII, koronacji obrazu Matki Boskiej Nie­ustającej Pomocy na prawie papieskim. W dniu 29 czerwca 2010 r. papież Benedykt XVI nadał kościołowi tytuł bazyliki mniejszej (Rocznik Archidiecezji Poznańskiej 1968, 2018).

DE CONSECRATIONE ELECTI IN EPISCOPUM

10 Cze
10 czerwca 2019

W niedzielę 9 czerwca 2019 r.  odbyła się Msza św. połączona z udzieleniem sakry biskupiej ks. Szymonowi Stułkowskiemu. Z okazji konsekracji nowego Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Poznańskiej, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu przygotowało okolicznościową reprodukcję. Jest to fragmentu księgi liturgicznej: PONTIFICALE ROMANUM AD OMNES PONTIFICIAS CAEREMONIAS QUIBUS NUNC UTITUR SACROSANCTA ROMANA ECCLESIA ACCOMODATUM, zatwierdzonej przez Papieża Grzegorza XIII i wydanej w Wenecji w 1582 roku.

Popołudnie z dokumentem – „Zamki w Wielkopolsce”

07 Cze
7 czerwca 2019

W ramach tegorocznego Międzynarodowego Dnia Archiwów w Poznaniu w dniu 7 czerwca 2019 roku w siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu odbyła się konferencja „Popołudnie z dokumentem –  Zamki w Wielkopolsce”. Pomysłodawcą i organizatorem spotkania było Archiwum Państwowe w Poznaniu, które zaprosiło do współpracy dwie instytucję: Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie oraz Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. Słowo powitania wygłosili: Ks. kan. Roman Dworacki (dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu), Henryk Krystek (dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu), Henryk Janasek (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie) oraz dr Przemysław Wojciechowski (moderator – Archiwum Państwowe w Poznaniu). Następnie zebrani wysłuchali następujących referatów:

  • Zamki w średniowiecznych źródłach pisanych – prof. Tomasz Jurek (Instytut Historii PAN);
  • Nieznane zamki wielkopolskie w świetle inwentarzy i źródeł rękopiśmiennych – Jerzy Łojko (Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie);
  • Zamek w Sierakowie w świetle archiwaliów – Robert Jędrzejczak (Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie);
  • Historia Góry Zamkowej w Gostyniu w świetle źródeł historycznych i archeologicznych – Maria Wawrzyniak;
  • Zamek w Pyzdrach – Robert Michał Czerniak (Muzeum Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach).

Ciekawy aspektem konferencji było wysłuchanie staropolskich opisów zamków w wykonaniu st. kustosza Mariusza Jankowskiego (Archiwum Państwowe w Poznaniu).

Spotkanie zakończyła promocja płyty CD/DVD: Źródła do dziejów zamków wielkopolskich do schyłku XVIII w. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Międzynarodowy Dzień Archiwów – 2019

07 Cze
7 czerwca 2019

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Opalenicy

23 Maj
23 maja 2019

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Opalenicy

W dniu 23 maja 2019r. w ramach uroczystego zakończenia roku akademickiego 2018/2019, gościliśmy w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu,  studentów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) z Opalenicy.  Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej części uczestnicy wysłuchali wykładu  Rektora UTW prof. zw. dr. hab. Stanisława Jankowiaka „Walka o władzę w Polsce w latach 1945 – 1947″. Drugą część, czyli zajęcia archiwalno – historyczne poprowadził Wicedyrektor AAPoz – ks. dr Jan Maria Musielak.

Gość z Uniwersytetu Navarry w Pampelunie, Hiszpania

16 Maj
16 maja 2019

W dniu dzisiejszym gościem Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu był Ks. prof. Félix María Arocena Solano. Nasz gość jest profesorem na Uniwersytecie Navarry w Pampelunie (Hiszpania), a także profesorem wizytującym na Uniwersytecie Świętego Damazego w Madrycie. Ks. Profesor Félix María Arocena Solano przybył do Poznania na zaproszenie Wydziału Teologiczny UAM z wykładem: „WPROWADZENIE DO LITURGII MOZARABSKIEJ”. Prezentację archiwaliów oraz o historii Archiwum opowiedział Kustosz AAPoz – ks. dr Rafał Rybacki.

Źródło: teologia.amu.edu.pl oraz aap.poznan.pl

Archiwalia z AAPoz na wystawie: Wokół obrazu Jana Matejki „Założenie Akademii Lubrańskiego”

08 Maj
8 maja 2019

Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, wystawa czynna: 10.05 – 26.06.2019 r.

Z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego i realizowanego z tej okazji cyklu „Trzy filary Uniwersytetu Poznańskiego”, który ma za zadanie przybliżyć początki życia akademickiego w Poznaniu, dnia 10 maja 2019 roku w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu zostanie otwarta wystawa pt. Wokół obrazu Jana Matejki „Założenie Akademii Lubrańskiego”.

Pierwszy z trzech filarów – Akademia – utworzona została przez biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego w latach 1518-1519 i była drugą (po krakowskiej) szkołą akademicką w ówczesnej Rzeczpospolitej.

W roku 1886 Jan Matejko wykonał obraz, na którym uwiecznił scenę wręczenia biskupowi Janowi Lubrańskiemu aktu erygującego Akademię.

Oryginalne płótno oraz przedmioty, które towarzyszyły jego powstawaniu wraz z obiektami związanymi z biskupem Janem Lubrańskim oglądać można będzie w gmachu dawnej Akademii, który obecnie zajmuje Muzeum Archidiecezjalne.

W ramach wystawy będą eksponowane archiwalia z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Źródło i grafika: muzeum.poznan.pl

WT UAM: TEOLOGIA W WYMIARZE AKADEMICKIM

24 Kwi
24 kwietnia 2019

Czwartek, 25 kwietnia 2019 r., godz. 9:30, Wydział Teologiczny UAM, budynek A, sala 103 (ul. Wieżowa 2/4)

Wydział Teologiczny UAM zaprasza na konferencję naukową z okazji 100-LECIA HISTORII UAM W POZNANIU TEOLOGIA W WYMIARZE AKADEMICKIM
Czwartek, 25 kwietnia 2019 r., budynek A, sala 103 (ul. Wieżowa 2/4)

Dzisiejszy kontekst kulturowy, społeczny, cywilizacyjny i ogólnie naukowy stawia otwarte pytanie o obecność teologa i sens promowania teologii w naukowych ośrodkach akademickich. Jeśli teolog jest jeszcze w stanie zdobyć jakiś stopień tolerancji i zaufania, to teologia wydaje się stać na zupełnie straconej pozycji. Zasadniczy problem leży w statusie teologii jako dziedziny naukowej oraz teologu jako naukowcu. Choć jest to trudność niedzisiejsza to w ostatnim okresie nabiera ona coraz większej wagi i powoduje różne rozterki w świecie naukowym, jak tę całą rzeczywistość traktować i co z nią dalej?.

Celem naszej debaty naukowej poświęconej 100- leciu UAM w Poznaniu oraz obecności w jego strukturach Wydziału Teologicznego jest ukazanie rzeczywistych odniesień między teologią a innymi dyscyplinami nauki w oparciu o wielkopolskie dziedzictwo teologiczne. Ponadto zwrócenie uwagi na możliwość wzajemnego oddziaływania różnych wizji, poglądów i rozwiązań naukowych w ramach jednej wspólnoty akademickiej.

W czasie konferencji referat zatytułowany: Historia jako szczególne wyzwanie Kościoła w ujęciu Józefa Nowackiego i Mariana Banaszaka, wygłosi Ks. dr R. Rybacki – Kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Program – zobacz tutaj

Źródło: teologia.amu.edu.pl

 

VII. Wielkopostny Dzień Skupienia Pracowników AAPoz

26 Mar
26 marca 2019

W nawiązaniu do zbliżającego się II. Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Archidiecezji Poznańskiej (18 maja 2019 r. – 26 września 2020 r.) pod hasłem „Z Maryją w nowe czasy”, dnia 25 marca 2019 roku w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, pracownicy Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, uczestniczyli w Wielkopostnym Dniu Skupienia, który odbył się w Domu Generalnym Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie. Naszym przewodnikiem duchowym był ks. mgr lic. Krystian Sammler z Wydziału Duszpasterstw Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.