Author Archive for: dyrektor

Już 2 000 000 (dwa miliony), reprografia się rozwija….

25 Maj
25 maja 2021

Pracujący na potrzeby Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Poznańskiej ( CAAP) i wykonujący kopie parafialnych ksiąg metrykalnych, a także usługi reprograficzne dla kwerendzistów i pozostałych użytkowników naszego zasobu – skaner Zeutschel OS 12000 HQ, a właściwie obsługująca go pani Alicja Młot z działu digitalizacji naszego archiwum wykonali 2 000 000 (słownie: dwumilionowy) skan. Na bieżąco udostępniamy nowe dokumenty i metrykalia w ramach CAAP dla potrzeb genealogów, naukowców i studentów. Wyrażamy nadzieję, że skaner pod sprawną ręką p. Alicji  „pobije następne rekordy” w realizacji historyczno- duszpasterskiej misji naszej placówki. Per aspera ad astra!

xWS

Z zasobu AAPoz: 40 rocznica zamachu na Papieża Polaka

13 Maj
13 maja 2021

 

Dnia 13 maja 2021 roku minęła 40 rocznica zamachu na Papieża – Polaka Jana Pawła II. Ślady tego wydarzenia możemy znaleźć i w naszym Archiwum. W teczce personalnej (z zespołu KA) ks. Edwarda Pośpiesznego (+ 23. XII 2000) – kapłana Archidiecezji Poznańskiej, który z grupą pielgrzymów z fary kościańskiej (gdzie na ten czas był proboszczem) znajdował się tego dnia na Placu Św. Piotra na audiencji generalnej odnajdujemy kopię artykułu z watykańskiego dziennika L`osservatore Romano (z dn. 15 maja 1981 roku) w którym mowa, o pięknym geście poznańskich pielgrzymów i ich duszpasterza, którzy na wieść o ranieniu Papieża przez zamachowcę na pustym tronie przygotowanym dla Ojca Św. umieścili obraz Matki Bożej Częstochowskiej i bukiet kwiatów, a obecni na placu pielgrzymi rozpoczęli spontaniczną modlitwę o uratowanie Następcy Piotra….Fatimska Pani wysłuchała, a  Papież Wojtyła po trwającym jeszcze wiele lat po zamachu pontyfikacie – dziś już jako święty Kościoła – oręduje wraz z Nią – w co wierzymy za naszą ojczyzną…. Regina Poloniae, Sancte Joannes Paule II – orate pro nobis, orate pro patria nostra!

xWS

Wielkopostny Dzień Skupienia A.D. 2021

25 marzec
25 marca 2021

W samą Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypadł doroczny Wielkopostny Dzień Skupienia pracowników duchownych i świeckich Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Podwoje swojego klasztoru otworzyły przed nami Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo ( popularnie zwane szarytkami – od francuskiego słowa  charite – miłość, miłosierdzie) z poznańskiego Osiedla Warszawskiego. Rozpoczęliśmy konferencją ascetyczną, którą przygotował i wygłosił ks. Wojciech Silski (Dział Udostępniania AAPoz), a z okazji obchodzonego w Kościele Powszechnym Roku św. Józefa poświęcona była temu wielkiemu Patronowi i Opiekunowi Kościoła. Następnie uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej i Eucharystii – celebrowanej przez kapłanów – pracowników AAPoz, homilię wygłosił Ks. Dyrektor ( on także poprowadził rozważania Drogi Krzyżowej nawiązujące do aktualnej sytuacji pandemii), a modliliśmy się za zmarłych ostatnio byłych pracowników oraz zmarłych rodziców i rodzeństwo pracowników naszej instytucji. Dziękujemy Bogu i wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie i przeżycie tego duchowego przygotowania do Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy! Deo gratias!

xWS

Materiały z XI Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów

01 marzec
1 marca 2021

Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki wydało materiały z XI Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów „Bibliofilstwo w epoce cyfrowej”, który to odbył się w murach naszej instytucji w dniach 13-15 września 2019 roku. Osobą łączącą nasze Archiwum i wspomniane Towarzystwo jest osoba jego współzałożyciela ks. kan dra Edmunda Majkowskiego (1892-1951), który był pierwszym dyrektorem naszej placówki. Własnie jemu swój referat wygłoszony w czasie zjazdu poświęcił kustosz naszej instytucji ks. dr Rafał Rybacki – akcentując zasługi naszego pierwszego dyrektora na polu naukowym i społecznym, dla Kościoła i Ojczyzny w niełatwym dwudziestoleciu międzywojennym i czasach je poprzedzających. Niech kultywowana przez niniejszą publikacje pamięć o tym zasłużonym Wielkopolaninie pociąga młodych do umiłowania historii i ksiąg……Pozycja została ubogacona cennym i ciekawym materiałem fotograficznym.

xWS

Czwarta edycja nagrody dla archiwistów 2021

15 lt.
15 lutego 2021

Archiwum Państwowe w Poznaniu Foto: www.poznan.ap.gov.pl

Na podstawie wniosku Kapituły Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego w 2021 roku o uhonorowanie archiwistów za wybitne osiągnięcia w pracy na terenie województwa wielkopolskiego nagrodę główną otrzyma Elżbieta Rogal, nagrodę dla młodego archiwisty – Julia Wesołowska a nagrodę za całokształt dorobku – Grażyna Tyrchan. Wszystkie nagrodzone osoby pracują w Archiwum Państwowym w Poznaniu.

Dodatkowo dr Anna Bestian-Zając (Archiwum Państwowe w Kaliszu), dr Monika Sak (Archiwum UAM w Poznaniu) oraz Wojciech Lis (Muzeum Ziemi Średzkiej) za swoje osiągnięcia na polu archiwalnym otrzymają wyróżnienia.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w czerwcu 2021 roku w związku z uroczystościami z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów (źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu).

Przypomnijmy, iż nagrody zostały ustanowione 6 listopada 2017 r. Ich twórcą jest ówczesny wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

 

Biała Dama i Archiwum

09 lt.
9 lutego 2021

 Nakładem Stowarzyszenia Teatralnego Legion ukazała się na końcu ubiegłego roku pozycja „Biała Dama w gorsecie mitów i legend Rzecz o Teofili z Działyńskich Szołdrskiej – Potulickiej (1715-1790)”. Autorzy: Aneta Falk oraz Małgorzata i Mikołaj Potoccy w przygotowaniu ubogaconemu licznymi fotografiami dziełka korzystali także z naszego zasobu archiwalnego. Cieszymy się, że nasze zbiory pomogły w badaniach i w popularyzacji tej ważnej i legendarnej właścicielce dóbr kórnickich, znanej przecież nie tylko w Poznańskiem i w Wielkopolsce…Wyrażamy nadzieję, że pozycja ta pomoże nie tylko młodemu pokoleniu w odkrywaniu i zgłębianiu dziedzictwa kulturowego, naukowego i religijnego Ziemi Kórnickiej, Wielkopolski i naszej ojczyzny, która przecież jest ojczyzną małych ojczyzn…

xWS

Publikacja: Bernardyni w Świeciu w XVIII wieku. Analiza biograficzno-prozopograficzna

12 styczeń
12 stycznia 2021

Nakładem pelplińskiego Wydawnictwa bernardinum ukazała się ciekawa pozycja autorstwa mgra Macieja Stawiskiego – doktoranta Wydziału Historii UMK: „Bernardyni w Świeciu w XVIII wieku. Analiza biograficzno-prozopograficzna”. Autor – korzystając między innymi z naszego zasobu akt zakonnych przedrozbiorowej Rzeczpospolitej –  posługuje się niezwykle interesującą metodą prozopograficzną, która ukazuje duchowych synów asyskiego Biedaczyny z tego nadwiślańskiego konwentu w złożoności ich pochodzenia oraz relacji, w społeczeństwie i społeczności, gdzie przyszło im pracować i uświęcać się pod franciszkańską regułą. Pozycja jest kolejnym ważnym krokiem dla zrozumienia demografii, socjologii, dokonań  zakonów mendykanckich w archidiakonacie pomorskim diecezji włocławskiej oraz szerzej w Wielkopolsce, na Kujawach i Mazowszu. Wcześniej autor dokonał podobnej analizy dla klasztoru bydgoskiego. Pan Maciej wydobywa na światło dzienne sylwetki poszczególnych zakonników, którzy tworzyli dzieje prowincji wielkopolskiej bernardynów – ocala ich od zapomnienia; zwraca uwagę na aktywność duszpasterska i rolę kulturotwórczą poszczególnych ojców i braci.

Autorowi życzymy wytrwałości w badaniach nad franciszkanizmem doby staropolskiej i gratulujemy pomysłowości akomodacji metod historycznych w badawczym ujęciu problemu. Zachęcamy do lektury i refleksji! Pokój i dobro!

xWS

Kustosz Archiwum – ks. dr Rafał RYBACKI, mianowany rektorem kościoła pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu i dyrektorem Instytutu Studiów Kościelnych Lubranscianum

27 listopad
27 listopada 2020

Z radością przyjęliśmy ogłoszoną w ostatnich dniach nominację Ks. dra Rafała Rybackiego Kustosza naszego Archiwum na stanowisko Rektora (i Kustosza) Kościoła (i Sanktuarium) Krwi Pana Jezusa przy ul.  Żydowskiej na Starym Mieście w Poznaniu i jednocześnie Dyrektora Instytutu Studiów Kościelnych Lubranscianum. Ks. Rafał z dniem 1 grudnia br. zostaje następcą niedawno zmarłego ks. prof. Leszka Wilczyńskiego  – też związanego z naszą placówką. Ks. Kustoszowi gratulujemy, życząc wielu sił, nowych pomysłów i wytrwałości ponieważ zachowuje swoje dotychczasowe obowiązki w naszym Zespole AAP. Kościółek Pana Jezusa – jak zwykli go nazywać poznaniacy to miejsce o bogatej historii na eucharystycznym szlaku naszego miasta, które gromadzi na liturgii nie tylko czcicieli Męki Pańskiej.

xWS

IV edycja nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego

09 listopad
9 listopada 2020

Organizatorzy Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego ogłaszają IV edycję nagrody.

Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego. Kandydatów do Nagrody należy zgłaszać pisemnie do dnia 30 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Sekretarza Kapituły:  dr Rafał Kościański, ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego”.

Informacja o osobach nominowanych do Nagrody zostanie ogłoszona na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do 31 stycznia 2021 r.

 

Źródło i formularze do pobrania: www.poznan.uw.gov.pl

Memoria o ś.p. księdzu prof. Leszku Wilczyńskim

31 październik
31 października 2020

Ostatniego października w Wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych z żalem pożegnaliśmy byłego kustosza naszego archiwum – księdza kanonika profesora Leszka Wilczyńskiego – dyrektora Instytutu Studiów Kościelnych Lubranscianumi oraz rektora kościółka Pana Jezusa przy Żydowskiej w Poznaniu. Spoczął w rodzinnym grobie na nekropolii górczyńskiej. Zapalony historyk i gorliwy duszpasterz, naznaczony cierpieniem – redaktor wybitnego dzieła Historia Archidiecezji Poznańskiej odszedł po nagrodę do Pana dnia 27 października 2020 r. w 63 roku życia i 35 kapłaństwa. Pokonał go koronawirus, ale w tajemnicy obcowania świętych wierzymy w jego wstawiennictwo, powierzamy jego duszę Miłosierdziu Pana. Dziękujemy Ci, Bracie i Księże Leszku za twoją pracowitość, kompetencję, pobożność i otwartość na problemy bliźnich! Niech drogocenna kropla Chrystusowej Krwi – którą czciłeś i sławiłeś w Jej poznańskim sanktuarium, wyjedna ci ochłodę i wejście do chwały wiecznej. Modlimy się za ciebie parafrazując słowa świętego Ignacego Loyoli:

Sanguis Christi inebria eum,…,O Iesu bone, intra tua vulnera absconde eum!

R. I. P.

xWS