Author Archive for: dyrektor

XII Dzień Genealoga w Archiwum Archidiecezjalnym

30 wrz
30 września 2019

 

W sobotę 28 wrzenia 2019r. w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, odbył się XII Dzień Genealoga. Organizatorami spotkania byli: Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” i Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. Patronat medialny: Przewodnik Katolicki oraz Radio EMAUS. Uczestnicy wysłuchali czterech referatów:

1. „Żywo kość”, „briczka” i „czarne iagody”. Wielkopolski żywot emigranta z Francji w świetle wspomnień ks. Claude’a Antoine’a Pocharda (1766-1833), ks. prof. UAM dr hab. Jan Grzeszczak, WT UAM, Poznań

2. Portrety trumienne jako źródło do badań na genealogią szlachty wielkopolskiej, Karolina Czop, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu

3. Staropolskie akta Konsystorza Poznańskiego, Bartosz Małecki

4. Żołnierz kajzera, Piotr Miś

Ogólnopolska konferencja miłośników książek w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu

19 wrz
19 września 2019

W siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu w dniach 13 – 14 września 2019 r. gościliśmy uczestników XI. Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów. To spotkanie miłośników książek obradujących pod hasłem: „Bibliofilstwo w epoce cyfrowej”, stało się okazją do wymiany poglądów na tematy dotyczące szeroko rozumianego świata książki, a wszystko to w kontekście zagadnień związanych z komputeryzacją i digitalizacją zbiorów. Konferencja została przygotowana przez Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki we współpracy z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Wybór AAPoz na miejsce obrad nie był przypadkowy, gdyż ks. kanonik Edmund Majkowski (1892-1951) – pierwszy dyrektor Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu (1925-1933), był także założycielem Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Poznaniu w roku 1923.

Szczegółowy program – zobacz tutaj

Publikacja Wydawnictwa WT UAM Poznań: „Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu”

13 wrz
13 września 2019

WT UAM Poznań, 2019

Nakładem Wydawnictwa Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu ukazała się książka pt. „Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu”, autorstwa ks. kanonika dr hab. Macieja Szczepaniaka. Monografia zawiera ponad 160 tekstów źródłowych (1918 – 2001) dokumentujących m.in. starania o utworzenie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Poznańskim (1919), a także powstanie Papieskiego Wydziału Teologicznego (1974) oraz włączenie go w struktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1998). Teksty źródłowe w językach oryginalnych (łacińskim, włoskim i francuskim) oraz ich tłumaczenie na język polski, umieszczono w porządku chronologicznym. Należy zaznaczyć, iż większość z nich nie była jeszcze publikowana. Książka zawiera materiały źródłowe z różnych archiwów m.in. z: Archivio Segreto Vaticano, Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Archiwum Wydziału Teologicznego UAM a także z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Autorowi publikacji dziękujemy za przekazanie książki do zbiorów bibliotecznych Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

06 wrz
6 września 2019

ZE WSPÓLNEJ PAMIĘCI RODZI SIĘ INSPIRACJA

DLA WSPÓLNEJ TERAŹNIEJSZOŚCI I PRZYSZŁOŚCI

Słowo niemieckich i polskich biskupów w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Tekst dokumentu – zobacz episkopat.pl

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej obradował w AAPoz

31 sie
31 sierpnia 2019

Foto www.poznan.ak.org.pl

W siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (AAPoz) gościliśmy prezesów oraz delegatów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Przedstawiciele POAK-ów Archidiecezji Poznańskiej, uczestniczyli w posiedzeniu Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Więcej na temat Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej – zobacz na stronie www.poznan.ak.org.pl

Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego. Edycja 2019.

17 cze
17 czerwca 2019

W ramach obchodzonego w Poznaniu, Międzynarodowego Dnia Archiwów w dniu 12 czerwca 2019 roku zostały wręczone „Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego”. W ramach tegoroczne edycji nagrodzono następujących archiwistów:

  • ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej) – w kategorii Nagroda Główna
  • Jolanta Niezborała (Archiwum Państwowe w Poznaniu) – w kategorii nagroda za całokształt dorobku archiwalnego
  • dr Magdalena Heruday-Kiełczewska (Zakład Archiwistyki IH UAM w Poznaniu) – w kategorii nagroda dla młodego archiwisty.

Ponadto przyznano dwa wyróżnienia:

  • Edyta Pietrzak (Archiwum Państwowe w Kaliszu)
  • Marek Szczepaniak (Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie).

Dodajmy, iż „Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego”, zostały ustanowione 6 listopada 2017 r. Organizatorem każdorazowej edycji Nagród jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Należy zaznaczyć, iż jest to pierwsze tego typu wyróżnieniem w Polsce.

Małżonkowie przed sądem biskupiego oficjała poznańskiego w pierwszej ćwierci XV wieku

14 cze
14 czerwca 2019

Małżonkowie przed sądem biskupiego oficjała poznańskiego w pierwszej ćwierci XV wieku, to tytuł najnowszej książki autorstwa dr Magdaleny Biniaś-Szkopek. Praca ta powstała na podstawie ksiąg konsystorza poznańskiego przechowywanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. W słowie wprowadzającym czytamy: Urząd (officium), a przede wszystkim sąd (iudkium) konsystorski w średnio­wiecznej i nowożytnej Polsce skupiony był wokół oficjała, który w imieniu biskupa sprawował sądownictwo kościelne na terenie diecezji. Księgi konsystorskie prowadzo­ne przez oficjałów są niewyczerpanym wprost źródłem pełnym informacji dotyczą­cych różnych dziedzin życia wszystkich warstw społecznych. Noty zawierają dane o działaniach i konfliktach zarówno poszczególnych osób, jak i całych grup. Sądy kon­systorskie działające w stolicach diecezji to miejsca, gdzie urzędnicy przyjmowali pe­tycje, przesłuchiwali świadków, spotykając twarzą w twarz przybywające tu osoby, re­prezentujące różne grupy społeczne, spisywali sprawy niesporne i ostatecznie ferowali wyroki. Choć geneza oficjalatu sięga XIII wieku, w Polsce możliwości analizowania jego działalności otwierają się dopiero w wieku XV, gdyż z tego okresu pochodzi duża liczba źródeł wytwarzanych przez konsystorz. Urzędnicy biskupa w grupie różnora­kich procesów rozpatrywali również sprawy małżeńskie i to na wszystkich etapach przewodu sądowego.

W słowie wstępnym czytamy m.in.:

Ogromne podziękowania kieruję również w stronę grupy pracowników Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu…

Dziękujemy za miłe słowa!

Archiwalia z poznańskiej fary w AAPoz

12 cze
12 czerwca 2019

W nawiązaniu do Statutów Synodu Archidiecezji Poznańskiej i przepisów dotyczących prowadzenia w Archidiecezji Poznańskiej ksiąg,  parafia rzymsko-katolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Poznaniu, przekazała do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ponad 300 jednostek archiwalnych, które po opracowaniu zostaną włączone do zespołu PA – Parafie Archidiecezji Poznańskiej.

Z kart historii parafii farnej w Poznaniu: dokładna data erekcji parafii św. Marii Magda­leny nie jest znana. Pa­rafia powstała niewątpli­wie krótko po wydaniu w r. 1253 przywileju loka­cyjnego miasta na lewym brzegu Warty. Patronat sprawowali kolejno: Ka­pituła katedralna (XIII w.), król Przemysław II (do r. 1296), Siostry Do­minikanki (do r. 1447), królowie polscy (do r. 1555), magistrat m. Po­znania (do r. 1939). Obecny kościół parafialny należy do najokazalszych pomników architektury barokowej w Polsce. Budowany był w lalach 1651-1701 przez Ojców Jezuitów według planów o. Bartłomieja Wąsowskiego. W 1939 r. Niemcy zamknęli kościół, zamieniając go na magazyn. W czasie walk o Po­znań w 1945 r. uległ on poważnemu zniszczeniu. W latach 1945-1949 trwały prace przy odbudowie świątyni. W latach 1945-1956 kościół farny spełniał funkcję prokatedry. W 1961 r. abp Antoni Baraniak dokonał, na mocy przy­wileju udzielonego przez Jana XXIII, koronacji obrazu Matki Boskiej Nie­ustającej Pomocy na prawie papieskim. W dniu 29 czerwca 2010 r. papież Benedykt XVI nadał kościołowi tytuł bazyliki mniejszej (Rocznik Archidiecezji Poznańskiej 1968, 2018).

DE CONSECRATIONE ELECTI IN EPISCOPUM

10 cze
10 czerwca 2019

W niedzielę 9 czerwca 2019 r.  odbyła się Msza św. połączona z udzieleniem sakry biskupiej ks. Szymonowi Stułkowskiemu. Z okazji konsekracji nowego Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Poznańskiej, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu przygotowało okolicznościową reprodukcję. Jest to fragmentu księgi liturgicznej: PONTIFICALE ROMANUM AD OMNES PONTIFICIAS CAEREMONIAS QUIBUS NUNC UTITUR SACROSANCTA ROMANA ECCLESIA ACCOMODATUM, zatwierdzonej przez Papieża Grzegorza XIII i wydanej w Wenecji w 1582 roku.

Popołudnie z dokumentem – „Zamki w Wielkopolsce”

07 cze
7 czerwca 2019

W ramach tegorocznego Międzynarodowego Dnia Archiwów w Poznaniu w dniu 7 czerwca 2019 roku w siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu odbyła się konferencja „Popołudnie z dokumentem –  Zamki w Wielkopolsce”. Pomysłodawcą i organizatorem spotkania było Archiwum Państwowe w Poznaniu, które zaprosiło do współpracy dwie instytucję: Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie oraz Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. Słowo powitania wygłosili: Ks. kan. Roman Dworacki (dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu), Henryk Krystek (dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu), Henryk Janasek (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie) oraz dr Przemysław Wojciechowski (moderator – Archiwum Państwowe w Poznaniu). Następnie zebrani wysłuchali następujących referatów:

  • Zamki w średniowiecznych źródłach pisanych – prof. Tomasz Jurek (Instytut Historii PAN);
  • Nieznane zamki wielkopolskie w świetle inwentarzy i źródeł rękopiśmiennych – Jerzy Łojko (Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie);
  • Zamek w Sierakowie w świetle archiwaliów – Robert Jędrzejczak (Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie);
  • Historia Góry Zamkowej w Gostyniu w świetle źródeł historycznych i archeologicznych – Maria Wawrzyniak;
  • Zamek w Pyzdrach – Robert Michał Czerniak (Muzeum Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach).

Ciekawy aspektem konferencji było wysłuchanie staropolskich opisów zamków w wykonaniu st. kustosza Mariusza Jankowskiego (Archiwum Państwowe w Poznaniu).

Spotkanie zakończyła promocja płyty CD/DVD: Źródła do dziejów zamków wielkopolskich do schyłku XVIII w. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu.