Małżonkowie przed sądem biskupiego oficjała poznańskiego w pierwszej ćwierci XV wieku

14 Cze
14 czerwca 2019

Małżonkowie przed sądem biskupiego oficjała poznańskiego w pierwszej ćwierci XV wieku, to tytuł najnowszej książki autorstwa dr Magdaleny Biniaś-Szkopek. Praca ta powstała na podstawie ksiąg konsystorza poznańskiego przechowywanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. W słowie wprowadzającym czytamy: Urząd (officium), a przede wszystkim sąd (iudkium) konsystorski w średnio­wiecznej i nowożytnej Polsce skupiony był wokół oficjała, który w imieniu biskupa sprawował sądownictwo kościelne na terenie diecezji. Księgi konsystorskie prowadzo­ne przez oficjałów są niewyczerpanym wprost źródłem pełnym informacji dotyczą­cych różnych dziedzin życia wszystkich warstw społecznych. Noty zawierają dane o działaniach i konfliktach zarówno poszczególnych osób, jak i całych grup. Sądy kon­systorskie działające w stolicach diecezji to miejsca, gdzie urzędnicy przyjmowali pe­tycje, przesłuchiwali świadków, spotykając twarzą w twarz przybywające tu osoby, re­prezentujące różne grupy społeczne, spisywali sprawy niesporne i ostatecznie ferowali wyroki. Choć geneza oficjalatu sięga XIII wieku, w Polsce możliwości analizowania jego działalności otwierają się dopiero w wieku XV, gdyż z tego okresu pochodzi duża liczba źródeł wytwarzanych przez konsystorz. Urzędnicy biskupa w grupie różnora­kich procesów rozpatrywali również sprawy małżeńskie i to na wszystkich etapach przewodu sądowego.

W słowie wstępnym czytamy m.in.:

Ogromne podziękowania kieruję również w stronę grupy pracowników Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu…

Dziękujemy za miłe słowa!