07 lut

Załatwianie spraw

1. Korespondencja

2. Kwerendy naukowe

3. Poszukiwania genealogiczne i wystawianie odpisów z ksiąg metrykalnych

4. Reprografia – zamawianie skanów

5. Udostępnianie zasobu

6. Formularze

7. Rekrutacja: etaty, praktyki i staże

8. Kontakt z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu

9. Polityka prywatności

 

Uprzejmie informujemy osoby, zwracające się z pisemnym zapytaniem do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, iż:

1. Korespondencja:

a) Archiwum udziela odpowiedzi pisemnej tylko w odniesieniu do korespondencji, kierowanej drogą tradycyjną lub elektroniczną, w której zawarte zostały informacje, dotyczące nadawcy: imię i nazwisko, adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu). Korespondencja, która nie zawiera powyższych informacji nie będzie rozpatrywana.

b) Informujemy, że ze względu na zmieniającą się dynamicznie sytuację epidemiczną, czas udzielenia wstępnej odpowiedzi, dotyczącej możliwości zrealizowania danej sprawy, zostaje wydłużony do 30 dni roboczych.

2. Kwerendy naukowe.

Archiwum wykonuje kwerendy historyczno-naukowe na materiałach źródłowych w celach: naukowych, wystawienniczych, wydawniczych, własnościowych, na zlecenie osób prywatnych bądź instytucji. Czas realizacji zlecenia to okres ok. jednego miesiąca lub dłużej w zależności od złożoności sprawy lub objętości materiału źródłowego. Poszukiwania dokumentów i informacji w zasobie archiwalnym są prowadzone według kolejności złożonych zamówień. Rozpoczęcie kwerendy następuje po uiszczeniu opłaty wstępnej przez osobę lub instytucję zlecającą płatne poszukiwania. Opłata wstępna obejmuje pierwszą godzinę poszukiwań i nie podlega zwrotowi. Opłata za wykonaną kwerendę naukową jest pobierana bez względu na jej rezultat.

3. Poszukiwania genealogiczne i wystawianie odpisów z ksiąg metrykalnych:

a) Informacje podstawowe:

– W zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (AAPoz) znajdują się wyznaniowe księgi metrykalne chrztów, ślubów i zgonów, które mogą służyć kwerendzie genealogicznej i naukowej.

– Archiwum nie udostępnia archiwaliów, jeśli nie upłynęło 70 lat od ich wytworzenia i zawierają dane osobowe w rozumieniu odpowiednich przepisów kościelnych i państwowych (np. dane osób żyjących).

– W trosce o zachowanie dobrego stanu fizycznego wyznaniowych ksiąg metrykalnych, AAPoz nie udostępnia oryginałów tych ksiąg.

– Archiwum udostępnia odpłatnie informacje zawarte w księgach w formie:

 • mikrofilmów (mkr) dostępnych w czytelni Archiwum,
 • Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Poznańskiej (CAAP) dostępnego w  czytelni Archiwum,
 • odpisu aktu metrykalnego chrztu, ślubu i zgonu,
 • wyciągu z archiwalnej bazy danych metrykalnych z XIX w. (dotyczy parafii: Poznania, Śremu i Buku),
 • wypisu pojedynczej informacji z księgi metrykalnej (np. nazwisko, data chrztu, ślubu, zgonu itp.).

Archiwum nie wykonuje:

 • skanów, zdjęć cyfrowych oraz kserokopii z ksiąg metrykalnych,
 • kwerend genealogicznych, które nie mieszczą się w zakresie trzech lat od właściwego zapisu chrztu, ślubu, zgonu (tzn. rok poprzedzający zapis, rok zapisu, rok następny po właściwym zapisie).

b) Informacje szczegółowee – zobacz tutaj – link do podstrony Genealogia.

c) Procedury zlecenia genealogicznegolink do podstrony Genealogia

d) Formularze – zobacz tutaj

 

4. Reprografia – zamawianie skanów:

a) Informacje podstawowe:

 • Reprografia materiałów archiwalnych stanowi pomoc w korzystaniu z zasobu, a nie alternatywną formę udostępniania i może objąć nie więcej niż 75% jednostki archiwalnej. W całości mogą być kopiowane wyłącznie jednostki zawierające do 10 kart.
 • Archiwum nie wykonuje skanów z ksiąg metrykalnych (chrzty, śluby, zgony).
 • Czas realizacji zamówienia reprograficznego wynosi około 30 dni roboczych i liczony jest od daty poprawnego wypełnienia formularza zamówienia.

b) Szczegółowe zasady zamawiania skanów – zobacz tutaj.

c) Formularze:

5. Udostępnianie zasobu:

 

6. Formularze – link

 


7. Rekrutacja: etaty, praktyki i staże
Uprzejmie informujemy, iż nie prowadzimy rekrutacji dotyczącej: zatrudnienia, praktyk oraz staży w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. W związku z tym, zgodnie z Polityką Prywatności, nie odpowiadamy na przesłane listy oraz niezwłocznie niszczymy przesłaną dokumentację.

8. Kontakt z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu:

9. Polityka prywatności (szczegóły – zobacz tutaj)

 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z zasobu archiwalnego
 • Korzystanie z usług archiwum
 • Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Archiwum
 • Monitoring wizyjny
 • Wzajemne kontakty biznesowe
 • Rekrutacja