05 lut

Reprografia – Skany

Zasady wykonywania reprografii

w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu

  1. Reprografia materiałów archiwalnych stanowi pomoc w korzystaniu z zasobu, a nie alternatywną formę udostępniania i może objąć nie więcej niż 75% jednostki archiwalnej. W całości mogą być kopiowane wyłącznie jednostki zawierające do 10 kart. Usługa reprografii jest wykonywana odpłatnie.

2. Z ważnych przyczyn Archiwum może odmówić wykonania reprografii określonych dokumentów. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności: zły stan dokumentów, ochronę praw osób trzecich, brak możliwości technicznych wykonania reprografii z uwagi na nietypowy format dokumentów.

3. Archiwum nie wykonuje skanów ze zbiorów bibliotecznych, do których autorskie prawa majątkowe przysługują podmiotowi innemu niż Archiwum.

4. Jakakolwiek forma publikacji i rozpowszechniania reprografii wykonanych archiwaliów, wymaga wystawienia Licencji, czyli pisemnej zgody Dyrektora Archiwum. Licencja  jest wydawana odpłatnie.

5. Archiwum zobowiązuje się do wykonania reprografii dokumentów w formie elektronicznej, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego zamieszczoną w formularzu zamówienia:

a) Zamówienie wykonania reprografii archiwaliów bez zgody na ich rozpowszechnianie – FZR 01 BL (Reprografia bez licencji – ze znakiem wodnym – format pliku ze skanami PDF, formularz zawiera pełnomocnictwo),

do pobrania – AAPoz – Reprografia BL 2023-02-01 PDF

b) Zamówienie wykonania reprografii archiwaliów oraz wystawienia zgody na ich rozpowszechnianie – FZR 02 ZL (Reprografia z licencją – bez znaku wodnego – format pliku ze skanami PDF – JPEG – TIFF, formularz zawiera pełnomocnictwo),

do pobrania – AAPoz – Reprografia ZL 2023-02-01 JPEG TIFF PDF

6. Zamawiający jest zobowiązany do jednoznacznego wskazania numeru kart lub stron, które należy zeskanować.

7. Archiwum zobowiązuje się do wykonania reprografii dokumentów w sposób zgodny z przyjętymi standardami technicznymi:

a) format skanowania: do A3 lub do A2

b) standard plików: PDF, JPEG oraz TIFF

c) w przypadku skanów bez zgody na rozpowszechnianie, nakładany jest znak wodny.

8. Archiwum zobowiązuje się do wykonania reprografii dokumentów w ich obecnym stanie. Archiwum nie jest zobowiązane do wykonywania jakichkolwiek prac konserwatorskich lub edycyjnych dotyczących dokumentów podlegających reprografii.

9. Zamówienia są realizowane według kolejności zgłoszeń (decyduje : poprawnie wypełniony formularz i data przyjęcia zamówienia) oraz zgodnie z bieżącymi możliwościami technicznymi Archiwum.

10. Czas realizacji zamówienia reprograficznego wynosi około 30 dni roboczych i liczony jest od poprawnego wypełnienia danego formularza. Ewentualne przyspieszenie realizacji zamówienia związane jest z dodatkową odpłatnością – cena ulega zwiększeniu o 100%. O cenie za wykonanie skanów decyduje format oryginału, a nie kopii, a także przyjęty standard plików oraz opłata licencyjna (w przypadku zgody na rozpowszechnianie).