06 maj

Cennik AAPoz

 

Korzystanie z zasobu  Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Rozliczenie: PARAGON lub FAKTURA. Ceny zawierają podatek VAT.

Obowiązuje od 01.02.2023r.

 

I. Identyfikator użytkownika zasobu

II. Udostępnianie zasobu archiwalnego (mkr i CAAP)

III. Informacja archiwalna

IV. Reprografia – Skanowanie (za 1 skan bez retuszu)

V. Licencja

VI. Kwerenda historyczno-naukowa

VII. Genealogia

VIII. Nr konta bankowego

 

I. Identyfikator użytkownika

I. Identyfikator użytkownika zasobu
Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu (AAPoz) wydaje imienny identyfikator użytkownika zasobu, którym należy legitymować się podczas każdego pobytu w AAPoz. Identyfikatora nie wydaje się, gdy użytkownik chce skorzystać z zasobu jednorazowo (oznacza to skorzystanie z zasobu AAPoz raz do roku).
1. Roczny identyfikator – RID (płatny za cały rok, decyduje data rejestracji; z tytułu wydania identyfikatora przysługują zniżki na korzystanie z zasobu archiwalnego) 34 zł
2. Odnowienie ważności identyfikatoraRID (na bieżący rok, płatne za cały rok, decyduje data rejestracji, przysługują zniżki na korzystanie z zasobu archiwalnego) 28 zł
3. Jednorazowy identyfikator – JID (oznacza to skorzystanie z zasobu archiwalnego raz do roku, nie przysługują żadne zniżki) 0 zł

II. Udostępnianie zasobu archiwalnego (mkr i CAAP

II. Udostępnianie zasobu archiwalnego (mkr i CAAP)
W trosce o zachowanie dobrego stanu fizycznego wyznaniowych ksiąg metrykalnych AAPoz nie udostępnia oryginałów tych ksiąg. AAPoz udostępnia odpłatnie informacje zawarte w księgach w formie: mikrofilmów (mkr) oraz Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Poznańskiej (CAAP).
1. Czytnik mikrofilmów
a) Praca przy czytniku mkr – za każdą rozpoczętą godzinę (nie można łączyć czasu pracy przy czytniku mkr i terminalu CAAP) RID JID
9 zł 17 zł
b) Brak przewinięcia mikrofilmu – opłata za każdy nieprzewinięty mikrofilm RID JID
9 zł 17 zł
2. Terminal CAAP
Praca przy terminalu CAAP – za każdą rozpoczętą godzinę (nie można łączyć czasu pracy przy terminalu CAAP i czytniku mkr) RID JID
9 zł 17 zł

III. Informacja archiwalna

III. Informacja archiwalna
Obsługa pracowni świadczy usługi doradcze w zakresie poszukiwań genealogicznych
1. Konsultacje (jednorazowo powyżej 15 minut, dla jednego Kwerendzisty)

RID

JID

23 zł

34 zł

IV. Reprografia – Skanowanie (za 1 skan bez retuszu)

IV. Reprografia – Skanowanie (za 1 skan bez retuszu)

Reprografia materiałów archiwalnych stanowi pomoc w korzystaniu z zasobu, a nie alternatywną formę udostępniania i może objąć nie więcej niż 75% jednostki archiwalnej. W całości mogą być kopiowane wyłącznie jednostki zawierające do 10 kart. AAPoz nie wykonuje skanów z ksiąg metrykalnych (chrztów, ślubów, zgonów). Czas realizacji zamówienia wynosi ok. jednego miesiąca i jest liczony od daty poprawnego wypełnienia formularza zamówienia. Wykonanie reprografii jest realizowane według kolejności złożonych zamówień oraz możliwości technicznych AAPoz.

1. Reprografia bez licencji (formularz: FZR-01-BL). Skan zawiera znak wodny; standard pliku ze skanami PDF Format strony
do A3 do A2
8 zł 14 zł
2. Reprografia z licencją (formularz: FZR-02-ZL). Skan nie zawiera znaku wodnego, wymagana jest umowa licencyjna Format strony
do A3 do A2
a) Standard  pliku PDF / 150 ppi 8 zł 14 zł
b) Standard pliku JPEG / 300 ppi 17 zł 34 zł
c) Standard pliku TIFF / 600 ppi 57 zł 113 zł

V. Licencja

V. Licencja (za 1 skan bez retuszu)

Jakakolwiek forma publikacji i rozpowszechniania reprografii wykonanych archiwaliów wymaga wystawienia Licencji, czyli pisemnej zgody Dyrektora AAPoz. Licencja  jest wydawana odpłatnie.

1. Multimedialna prezentacja komputerowa / PK

23 zł

2. Multimedialna – wystawiennicza / MW

45 zł

3. Wystawiennicza / WS

91 zł

4. Maszynopis / MPS

23 zł

5. Wydawnictwo – nakład do 300 egz. / WD300

45 zł

6. Wydawnictwo – nakład pow. 300 egz. / WD

91 zł

7. Inne – do uzgodnienia

VI. Kwerenda historyczno-naukowa

VI. Kwerenda historyczno-naukowa

Archiwum wykonuje kwerendy historyczno-naukowe na materiałach źródłowych w celach: naukowych, wystawienniczych, wydawniczych, własnościowych, na zlecenie osób prywatnych bądź instytucji. Czas realizacji zlecenia to okres ok. jednego miesiąca lub dłużej w zależności od złożoności sprawy lub objętości materiału źródłowego. Opłata za wykonaną kwerendę naukową jest pobierana bez względu na jej rezultat.

1. Opłata wstępna na rozpoczęcie kwerendy

68 zł

2. Każda rozpoczęta godzina poszukiwań na materiałach polskojęzycznych

68 zł

3. Każda rozpoczęta godzina poszukiwań na materiałach obcojęzycznych (łac., niem., ang., franc.)

91 zł

VII. Genealogia

VII. Genealogia

AAPoz udostępnia odpłatnie informacje genealogiczne, zawarte w wyznaniowych księgach metrykalnych, w formie odpisu aktu metrykalnego chrztu, ślubu i zgonu. AAPoz nie wykonuje skanów, zdjęć cyfrowych oraz kserokopii z ksiąg metrykalnych. AAPoz prowadzi kwerendy genealogiczne, które mieszczą się w zakresie trzech lat od właściwego zapisu chrztu, ślubu, zgonu (tzn. rok poprzedzający zapis, rok zapisu, rok następny po właściwym zapisie). Poszukiwaniami genealogicznymi, wykraczającymi poza ten zakres zajmuje się – współpracujące z AAPoz – Biuro Usług Genealogicznych ORIGO.

1. Wyszukanie jednego zapisu w księdze metrykalnej i weryfikacja danych podanych przez Petenta w formularzu „Wniosek o akt metrykalny” – FMR (Zamawiający jest zobowiązany uiścić należność za wyszukanie i weryfikację zapisu jednocześnie ze złożeniem wniosku FMR, również w przypadku negatywnego wyniku poszukiwań)

23 zł

2. Odpis jednego aktu metrykalnego chrztu, ślubu lub zgonu do celów prywatnych  (metryka hobbystyczna)

45 zł

3. Uwierzytelniony odpis jednego aktu metrykalnego chrztu, ślubu lub zgonu do celów kościelnych, np. do ślubu kościelnego (metryka urzędowa)

45 zł

4. Uwierzytelniony odpis jednego aktu metrykalnego chrztu, ślubu lub zgonu do celów sądowych, spadkowych itp. (metryka urzędowa)

136 zł

5. Informacja archiwalna – wypis pojedynczej informacji z księgi metrykalnej chrztu, ślubu lub zgonu (np. nazwisko, data)

23 zł

6. Koszty przesyłki – korespondencja krajowa (teczka, koperta, list polecony)

11 zł

VIII. Nr konta bankowego

VIII. Nr konta bankowego
ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

ul. Ostrów Tumski 2 61-109 Poznań

NIP: 7821146820

Nr rachunku: 43 1090 1362 0000 0000 3602 2298

W tytule przelewu należny podać nr sprawy, pod którym została zarejestrowana korespondencja. Numer ten zostanie przesłany przez pracownika Archiwum. Jeśli w tytule przelewu nie będzie podany numer sprawy, nie odpowiadamy za terminowość działań AAPoz.