11 Kwi

Polityka Prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administratorem podanych w kontaktach z archiwum danych osobowych jest Archidiecezja Poznańska. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, sprostowania ich, dokonania w nich adnotacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych: inspektor@archpoznan.pl; ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań.

Przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej

Pliki cookies

Administrator korzysta z plików cookies, które pozwalają gromadzić informacje o użytkowniku strony. Informacje te mogą przybrać taki charakter, że będzie można przypisać je konkretnej osobie, co stanowić będzie jej dane osobowe. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w „Polityce cookies”, która została zamieszczona poniżej. Dane te przetwarzane są w celu optymalnego prezentowania strony użytkownikowi.

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na optymalnym prezentowaniu swojej strony w sieci – art. 7. ust. 1. pkt 6. Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim (dalej: „Dekretu”). Dane będą przetwarzane do czasu usunięcia ich z przeglądarki użytkownika. Odbiorcami danych mogą być: podmiot danych, a także inne podmioty, które mogą zainstalować swoje pliki cookies, w związku z korzystaniem przez użytkownika ze strony. Podmioty te są wskazane w „Polityce cookies”.

Formularz kontaktowy

Administrator przetwarza też dane podane w formularzu kontaktowym. Dane te są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na optymalnym informowaniu o swojej działalności i ofercie – art. 7. ust. 1. pkt 6. Dekretu. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić udzieleni odpowiedzi. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi, a po tym okresie dla celów i przez czas archiwizacji wynoszący maksymalnie 2 lata. Odbiorcami tych danych mogą być: podmiot danych oraz podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne administratora w celu obsługi formularza kontaktowego.

Te same zasady obowiązują inne formy kontaktu – np. poczta elektroniczną lub zwykłą.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z zasobu archiwalnego

Korzystanie z usług archiwum

Korzystanie z zasobu archiwalnego wiąże się z przetwarzaniem danych. W przypadku zamówienia jednej z usług, dane będą przetwarzane w celu realizacji tej usługi na warunkach określonych w zawieranej umowie.

W tym przypadku podstawą przetwarzania tych danych jest zawierana umowa – art. 7. ust. 1. pkt 2. Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie lub wykonanie umowy. Pominięcie podania informacji służących analizie potrzeb użytkowników zasobu archiwalnego – celu zamówienia metryki – nie uniemożliwia zawarcia umowy. Dane będą przetwarzane przez 5 lat od wykonania umowy, do końca roku kalendarzowego. Dane nie są ujawniane innym odbiorcom danych niż podmiot danych.

Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego

Istnieje możliwość zgłoszenia się jako stały użytkownik zasobu archiwalnego i wówczas dane będą przetwarzane w celu obsługi takiego użytkownika, a w szczególności rejestracji historii zamówień (czas i przedmiot zamówienia).

Podstawą przetwarzania tych danych jest zawierana umowa – art. 7. ust. 1. pkt 2. Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie lub wykonanie umowy. Pominięcie podania informacji służących analizie potrzeb użytkowników zasobu archiwalnego – zawodu i tytułu naukowego –nie uniemożliwia zawarcia umowy. Dane będą przetwarzane przez 2 lata od skreślenia z listy użytkowników zasobu archiwalnego, z zastrzeżeniem, że jeśli jakaś usługa była dokonana odpłatnie, to dane będą przetwarzane przez 5 lat, od wykonania tej usługi, do końca roku kalendarzowego. Dane nie są ujawniane innym odbiorcom danych niż podmiot danych.

Monitoring

Korzystanie z zasobu archiwalnego ma miejsce w siedzibie archiwum, która jest monitorowana. Dane z monitoringu nie są łączone z innymi danymi, ale mogą zostać połączone z danymi z rejestru użytkowników zasobu archiwalnego, jeśli przyczyni się to do realizacji celu, dla którego prowadzony jest monitoring.

System monitoringu rejestruje wizerunek, inne cechy charakterystyczne, a także czas przebywania w budynku przez gości. Dane przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na zapewnianiu bezpieczeństwa osób i mienia – art. 7. ust. 1. pkt 6. Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim. Dane będą przetwarzane przez miesiąc od zarejestrowania obrazu. Odbiorcami danych mogą być: podmiot danych, osoby, które mają interes w uzyskaniu danych (np. poszkodowani w wyniku zdarzenia mającego miejsce w budynku archiwum), a także podmioty świadczące usługi serwisowania systemu monitoringu.